Menu

Thời khóa biểu các học phần chuyên ngành Khóa 33 (2022-2024)

 T THỜI KHÓA BIỂU VÀ DANH SÁCH LỚP CAO HỌC KHÓA 33(2022-2024)

 

TT

 

Chuyên ngành

Định hướng nghiên cứu

Định hướng ứng dụng

Thời khóa biểu

Danh sách

Thời khóa biểu

Danh sách

1

Toán giải tích

TKB

Danh sách

 

 

2

Đại số và lý thuyết số

TKB

Danh sách

 

 

3

Hình học và tô pô

TKB

Danh sách

 

 

4

LL&PPDH BM Toán

TKB

Danh sách

TKB

Danh sách

5

LL&PPDH BM Vật lý

TKB

Danh sách

TKB

Danh sách

6

Vật lý nguyên tử và hạt nhân

TKB

Danh sách

 

 

7

LL&PPDH BM Hóa học

TKB

Danh sách

TKB

Danh sách

8

Hóa hữu cơ

TKB

Danh sách

 

 

9

Hóa vô cơ

TKB

Danh sách

 

 

10

Khoa học máy tính

 

 

TKB

Danh sách

11

Sinh thái học

TKB

Danh sách

 

 

12

LL&PPDH BM tiếng Trung

 

 

TKB

Danh sách

13

LL&PPDH BM tiếng Pháp

TKB

Danh sách

TKB

Danh sách

14

LL&PPDH BM tiếng Anh

 

 

TKB

Danh sách

15

Văn học Việt Nam

TKB

Danh sách lớp A

 

 

TKB

Danh sách lớp B

 

 

16

Văn học nước ngoài

TKB

Danh sách

 

 

17

Lý luận văn học

TKB

Danh sách

 

 

18

Ngôn ngữ học

TKB

Danh sách

 

 

19

Lịch sử Việt Nam

TKB

Danh sách

 

 

20

Lịch sử thế giới

TKB

Danh sách

 

 

21

Địa lý học

TKB

Danh sách

TKB

Danh sách

22

Tâm lý học

TKB

Danh sách lớp A

 

 

TKB

Danh sách lớp B

 

 

TKB

Danh sách lớp C

 

 

23

Quản lý giáo dục

TKB

Danh sách

TKB

Danh sách

24

Giáo dục mầm non

TKB

Danh sách

TKB

Danh sách

25

Giáo dục tiểu học

 

TKB

 

 

 Danh sách

 

 

TKB

Danh sách lớp A

TKB

Danh sách lớp B

TKB

Danh sách lớp C