Menu

Thông báo lịch học môn Triết học - Khóa 34

PPhòng Sau đại học thông báo kế hoạch học tập môn Triết học của Khóa 34 như sau:

1. Lịch học. Xem file

2. Danh sách phân chia lớp Triết học - Khối ngành Khoa học Tự nhiên. Xem file

3. Danh sách phân chia lớp Triết học - Khối ngành Khoa học Xã hội và Ngoại ngữ. Xem file