Menu

Lịch thi kết thúc học phần khóa 30.1

Lịch thi kết thúc học phần Khóa 30.1, Đợt 2 và một số học phần Khóa 29,28. Xem file

 

Lịch thi, danh sách thi kết thúc học phần Triết học, Khóa 30.1:

- Triết học khối ngành Khoa học Tự nhiên và Công nghệ. Xem file

- Triết học khối ngành Khoa học Xã hội - Nhân văn. Xem file

Lịch thi kết thúc học phần Khóa 30.1, Đợt 1 và một số học phần Khóa 29. Xem file

Lịch thi kết thúc học phần đợt 5 (Từ 01/11 đến 10/11/2019), khóa 29 và khóa 28,27 thi lại. Xem file

Lịch thi kết thúc học phần đợt 4 (Từ 18/10 đến 27/10/2019), khóa 29 và khóa 28,27 thi lại. Xem file

Lịch thi kết thúc học phần đợt 3 (Từ 02/8 đến 11/8/2019), khóa 29 và khóa 28,27 thi lại. Xem file

Lịch thi kết thúc học phần đợt 2, khóa 29 và khóa 28,27 thi lại. Xem file