Menu

Báo cáo tiến độ thực hiện luận văn

Thông báo

Nhằm nâng cao chất lượng, tiến độ thực hiện luận văn thạc sĩ, đảm bảo kế hoạch đào tạo và là cơ sở để xem xét kéo dài thời gian đào tạo theo quy định hiện hành,
Đề nghị quý anh chị học viên thực hiện báo cáo tiến độ thực hiện luận văn (theo mẫu) như sau:

1. Thời gian triển khai: từ 20/4/2021 đến 23/4/2021
2. Đối tượng: HVCH khóa 28, 29 (chưa nộp LV); khóa 30.1 (tất cả HV). Xem danh sách đính kèm.
3. Thời gian người học nộp về phòng SĐH: từ 26/4/2021 đến 07/5/2021

Danh sách báo cáo tiến độ (Khóa 28). Xem tại đây

Danh sách báo cáo tiến độ (Khóa 29). Xem tại đây

Danh sách báo cáo tiến độ (Khóa 30.1). Xem tại đây

Biểu mẫu báo cáo. Tải tại đây.