Menu

Quyết định công nhận tên đề tài luận văn và người hướng dẫn, Khóa 30.2

Quyết định công nhận têđề tài và người hướng dẫn, Khóa 30.2

1. Chuyên ngành Địa lý học. Xem file tại đây

2. Chuyên ngành Đại số và lý thuyết số. Xem file tại đây

3. Chuyên ngành Giáo dục mầm non. Xem file tại đây

4. Chuyên ngành Giáo dục tiểu học. Xem file tại đây

5. Chuyên ngành Hình học tô pô. Xem file tại đây

6. Chuyên ngành Hóa vô cơ. Xem file tại đây

7. Chuyên ngành Khoa học máy tính. Xem file tại đây

8. Chuyên ngành Lý luận văn học. Xem file tại đây

9. Chuyên ngành Lịch sử thế giới. Xem file tại đây

10. Chuyên ngành Lịch sử Việt Nam. Xem file tại đây

11. Chuyên ngành LL&PPDH BM tiếng Pháp. Xem file tại đây

12. Chuyên ngành Toán giải tích. Xem file tại đây

13. Chuyên ngành Tâm lý học. Xem file tại đây

14. Chuyên ngành LL&PPDH BM Toán. Xem file tại đây

15. Chuyên ngành LL&PPDH BM tiếng Trung. Xem file tại đây

16. Chuyên ngành Văn học nước ngoài. Xem file tại đây

17. Chuyên ngành Văn học Việt Nam. Xem file tại đây

18. Chuyên ngành Sinh thái học. Xem file tại đây

19. Chuyên ngành Hóa hữu cơXem file tại đây

20. Chuyên ngànQuản lý giáo dc. Xem file tại đây

21. Chuyên ngành LL&PPDH BM Vật lý. Xem file tại đây