Menu

Quyết định công nhận tên đề tài luận văn và người hướng dẫn, Khóa 32

QQuyết định công nhận tên đề tài luận văn và người hướng dẫn, Khóa 32

1. Văn học Việt Nam. Xem file tại đây

2. Văn học nước ngoài. Xem file tại đây

3. Sinh thái học. Xem file tại đây

4. Quản lý giáo dục. Xem file tại đây

5. LL&PPDH BM Toán. Xem file tại đây

6. LL&PPDH BM Vật lý. Xem file tại đây

7. Ngôn ngữ học. Xem file tại đây

8. Hóa vô cơ. Xem file tại đây

9. Hóa hữu cơ. Xem file tại đây

10. Giáo dục tiểu học. Xem file tại đây

11. Giáo dục mầm non. Xem file tại đây

12. Địa lý học. Xem file tại đây

13. Lịch sử Việt Nam. Xem file tại đây

14. Tâm lý học. Xem file tại đây