Menu

Thông báo thay đổi phòng học ôn tập tuyển sinh ngày 25/4/2021

Thông báo

Phòng Sau đại học thông báo về việc thay đổi phòng học ngày 25/04/2021 như sau:
1. Địa lý Kinh tế-xã hội (Cô Thọ): từ phòng B.210 chuyển qua phòng B.110.
2. Giáo dục học đại cương (Thầy Qua): từ phòng B.214 chuyển qua phòng B.114.
3. Giáo dục hc mm non (Cô Kim Anh): từ phòng B.209 chuyển qua phòng B.109
4. Hóa hc vô cơ và hóa học hữu cơ (Cô Tuyết): từ phòng B.213 chuyển qua phòng B.113
5. Lịch s văn hc (Cô Trang): từ phòng B.216 chuyển qua phòng B.116
6. LL&PPDH Toán bc Trung hc (Cô Nga): từ phòng B.211 chuyển qua phòng B.111
7. Tâm lý hc phát trin (Thầy Cao): từ phòng B.212 chuyển qua phòng B.112
Các ngày học khác vẫn giữ nguyên theo lịch.
Trân trọng./.