Menu

Danh sách dự thi kết thúc học phần ngoại ngữ-Khóa 31 (cập nhật)

Danh sách dự thi kết thúc học phần tiếng Anh. Xem file đính kèm tại đây.

Danh sách dự thi kết thúc học phần tiếng Trung. Xem file đính kèm tại đây.