Menu

Thông báo Viết bài đăng Kỉ yếu Hội thảo nghiên cứu khoa học cho học viên cao học và nghiên cứu sinh năm 2022

Thông báo viết bài đăng Kỉ yếu Hội thảo nghiên cứu khoa học cho học viên cao học
và nghiên cứu sinh năm 2022. Xem file

Phụ lục 1. Mẫu bài viết chuẩn APA. xem file

Phụ lục 2. Mẫu bài viết chuẩn IEEE. Xem file

Quy định trích dẫn. Xem file