Menu

Biểu mẫu hướng dẫn trình bày luận án

 

 

H THỐNG BIỂU MẪU TRÌNH BÀY LUẬN ÁN

 

 

Stt

Tên biểu mẫu

File

1

Qui định trình bày luận án

Tải file

2

Mẫu Bìa luận án

Tải file

3

Mẫu Trang phụ bìa luận án

Tải file

4

Mẫu Bìa tóm tắt luận án

Tải file

5

Mẫu Bìa trang tóm tắt luận án

Tải file

6

Mẫu Bìa danh mục các công trình liên quan đến luận án

Tải file

7

Mẫu Mục lục luận án

Tải file

8

Qui định trích dẫn luận án

Tải file