Menu

Biểu mẫu hồ sơ các cấp bảo vệ luận án tiến sĩ


HỆ THỐNG BIỂU MẪU 

 

tt

Tên biểu mẫu

Mẫu

 1. BẢO VỆ ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT (cuối năm nhất)

1.1

 Đơn xin bảo vệ đề cương chi tiết

Mẫu 1.1

1.2

 06 quyển đề cương chi tiết

Mẫu 1.2

(mẫu bìa)

Mẫu 1.3

(mẫu nội dung)

1.3

 Biên lai học phí năm nhất

 

1.4

 Đơn xin điều chỉnh tên đề tài (sau khi bảo vệ xong đề cương) (nếu có)

Mẫu 1.4

1.5

 Mẫu giao tên tiểu luận tổng quan và 03 chuyên đề cho NCS (sau khi bảo vệ xong đề cương)

Mẫu 1.5

2. BẢO VỆ TIỂU LUẬN TỔNG QUAN VÀ 03 CHUYÊN ĐỀ (cuối năm hai)

2.1

Mẫu trình bày chuyên đề nghiên cứu (tham khảo)

Mẫu

2.2

 Đơn xin bảo vệ tiểu luận tổng quan và 3 chuyên đề

Mẫu 2.1

2.3

 Bản sao QĐ giao tên TLTQ và 03 chuyên đề

 

2.4

 06 bộ (gồm tiểu luận tổng quan và các chuyên đề đóng chung thành 1 bộ, in 2 mặt, không bìa kiếng)

Mẫu 2.3

(mẫu bìa)
2.5

Biên lai học phí năm hai

 

 3. BẢO VỆ LUẬN ÁN CẤP ĐƠN VỊ CHUYÊN MÔN (trong năm ba)

 Trước khi có Quyết định Hội đồng

3.1  Đơn xin bảo vệ luận án cấp đơn vị chuyên môn Mẫu 3.1
3.2  01 cuốn luận án Tiến sĩ (bìa mềm, in 2 mặt, không bìa kiếng)

Mẫu 3.2,

Mẫu 3.2.1,

Mẫu 3.2.2

3.3  01 bộ các bài báo khoa học theo quy định đào tạo ( được đăng trong thời gian làm NCS, sắp xếp theo thứ tự thời gian đăng, gồm bìa, mục lục, nội dung bài báo, in 2 mặt, không bìa kiếng)

Mẫu 3.3

(mẫu bìa)
3.4

 Bản lý lịch khoa học có dán hình (có xác nhận)

Mẫu 3.4
3.5

 Bản sao bằng tốt nghiệp Đại học (sao y)

 
3.6

 Bằng Thạc sĩ (sao y)

 
3.7

 Bảng điểm cao học (sao y)

 
3.8

 Bảng điểm học phần bổ sung (nếu có) và bảng điểm học phần tiến sĩ (P.SĐH)

 
3.9

 Bảng điểm tiểu luận tổng quan và các chuyên đề tiến sĩ (P.SĐH)

 
3.10

 QĐ công nhận NCS (sao y)

 
3.11

 QĐ giao tên đề tài và Người hướng dẫn (sao y)

 
3.12

 Các văn bằng chứng chỉ khác (sao y)

 
3.13

 QĐ cơ quan cử đi học (nếu có)(sao y)

 
3.14

 QĐ gia hạn học tập (nếu có)

 
3.15

 QĐ trả về địa phương (nếu có)

 
3.16

 Văn bản khẳng định của tập thể hướng dẫn về chất lượng luận án,nhận xét về tinh thần, thái độ, kết quả học tập của NCS và đề nghị cho NCS được bảo vệ cấp cơ sở.

Mẫu 3.16
3.17

 Văn bằng, chứng chỉ ngoại ngữ yêu cầu theo quy định trước khi bảo vệ

 
3.18

 Biên lai học phí năm ba

 
3.19

Danh mục công trình khoa học đủ điều kiện bảo vệ (NCS gửi file mềm và bản giấy cho Phòng SĐH)

Mẫu bảng thống kê

Sau khi có Quyết định hội đồng

3.19

  07 cuốn luận án tiến sĩ (bìa mềm, in 2 mặt, không bìa kiếng)

 
3.20

  07 bộ các bài báo khoa học, công trình liên quan đến luận án, trang đầu đính kèm tờ danh mục công trình khoa học đủ điểm để bảo vệ (bìa mềm, in 2 mặt, không bìa kiếng)

 

 4. HỒ SƠ GỬI LUẬN ÁN CHO 02 PHẢN BIỆN ĐỘC LẬP (nửa đầu năm tư, thời gian sửa chữa luận án sau cấp cơ sở tối đa 03 tháng)  

4.1

  Đơn xin trình luận án cho phản biện độc lập và bảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường

Mẫu 4.1
4.2

 02 Lý lịch khoa học mới nhất có dán hình (có xác nhận)

 
4.3

 02 bản giải trình sửa chữa luận án cấp cơ sở (có chứ kí NCS, NHD, CTHĐ)

Mẫu 4.3
4.4

 02 bản trích yếu luận án 2 trang (có chữ kí NCS,NHD)

Mẫu 4.4
4.5

 Danh sách 15 thành viên tham gia Hội đồng chấm luận án cấp Trường (Khoa Đào  tạo)

Mẫu 4.5
4.6

 Danh sách 50 nhà KH gửi tóm tắt luận án (có xác nhận của Khoa)

Mẫu 4.6
4.7

 02 quyển các bài báo khoa học (xóa tên NCS, in 2 mặt, không bìa kiếng) 

 
4.8

 02 quyển luận án (xóa tên ncs, người hướng dẫn, in 2 mặt, không bìa kiếng)

 
4.9  02 quyển tóm tắt luận án (xóa tên ncs, người hướng dẫn) (24 trang, khổ A5, in 2 mặt, không bìa kiếng)

Mẫu 4.9,

Mẫu 4.9.1

4.10

 QĐ gia hạn (nếu có)

 

5. HỒ SƠ BẢO VỆ LUẬN ÁN CẤP TRƯỜNG (nửa cuối năm tư)

Sau khi sửa chữa theo ý kiến của các phản biện độc lập (thời gian sửa chữa tối đa 03 tháng) 

5.1

 Bản nhận xét của tập thể hướng dẫn về chất lượng luận án, tinh thần, thái độ, kết quả học tập của NCS và đề nghị cho NCS được bảo vệ cấp Trường

Mẫu 5.1
5.2

  02 bản giải trình sửa chữa theo ý kiến của phản biện độc lập (có xác nhận của tập thể cán bộ hướng dẫn)

Mẫu 5.2
5.3

  01 cuốn luận án tiếng Việt đã sửa chữa (bìa mềm, in 2 mặt, không bìa kiếng)

 
5.4

  01 cuốn tóm tắt luận án tiếng Việt 

 
5.5

  01 cuốn tóm tắt luận án tiếng Anh

 
5.6

  02 bản Trang thông tin những đóng góp mới tiếng Việt (có xác nhận của tập thể cán bộ hướng dẫn).

Mẫu 5.5
5.7

  02 bản Trang thông tin những đóng góp mới tiếng Anh (có xác nhận của tập thể cán bộ hướng dẫn).

 
5.8

  Biên lai hoàn tất các khoản kinh phí đào tạo

 
5.9

  Kết quả kiểm tra đạo văn đạt yêu cầu do Thư viện cấp

 
Sau khi có Quyết định thành lập Hội đồng cấp Trường
5.9

  07 cuốn luận án bìa cứng, in chữ nhũ, nội dung in ghép mặt (bìa màu đỏ sậm)

 
5.10

  07 cuốn tóm tắt luận án tiếng Việt (bìa 2 có in tên các phản biện HĐ)

 
5.11

  01 cuốn tóm tắt luận án tiếng Anh (bìa 2 có in tên các phản biện HĐ)

 
5.12

  07 cuốn các bài báo liên quan đến luận án

 

Các công việc khác NCS cần thực hiện (các bước thực hiện cùng lúc)

 

- Gửi 50 cuốn tóm tắt luận án cho các nhà khoa học theo danh sách đã có (lấy bì thư và giấy mời  ở Phòng SĐH và gửi biên nhận của bưu điện cho P.SĐH)

 
 

- Nộp luận án, tóm tắt luận án và CD cho Thư viện Trường Đại học Sư phạm (gửi biên nhận về Phòng SĐH)

Trước ngày bảo vệ 30 ngày
 

- Gửi 01 CD cho Thư viện Trường và 01 CD cho Phòng Sau ĐH bao gồm các file lưu dạng word và PDF sau:

+ Toàn văn luận án tiếng Việt (làm mục lục tự động)

+ Tóm tắt luận án tiếng Việt

+ Tóm tắt luận án tiếng Anh

+ Trang thông tin những đóng góp mới tiếng Việt

+ Trang thông tin những đóng góp mới tiếng Anh

- Nhãn tên CD gồm các nội dung: tên NCS, tên đề tài, khóa học, tên người hướng dẫn

Để đăng tải công khai trên website của Cơ sở đào tạo và trang web của Bộ GD&ĐT trước ngày bảo vệ 30 ngày
 

Có đủ 7 bản nhận xét của thành viên hội đồng

Trước ngày bảo vệ 15 ngày
 

Có ít nhất 15 bản nhận xét tóm tắt của các nhà khoa học

Trước ngày bảo vệ 15 ngày
 

Sau khi có đủ 7 bản nhận xét của hội đồng và ít nhất 15 bản nhận xét tóm tắt của các nhà khoa học, P.SĐH làm công văn đăng báo sau khi có ngày bảo vệ chính thức.

Từ lúc xin ngày đến lúc bảo vệ từ 15 ngày trở lên.
 

NCS nhận công văn của Phòng SĐH để đăng báo thông tin buổi bảo vệ gửi cho báo Nhân Dân

Địa chỉ: 40 Phạm Ngọc Thạch, Quận 3, TP HCM.

Gửi tờ báo đăng tin ngày bảo vệ cho P.SĐH để lưu hồ sơ.

Đăng trước ngày bảo vệ ít nhất 10 ngày

6.HỒ SƠ XIN CẤP BẰNG TIẾN SĨ (trong 03 tháng sau khi bảo vệ cấp Trường)

6.1

Sửa chữa luận án theo ý kiến của HĐ cấp Trường, nếu HĐ yêu cầu sửa chữa có bản giải trình thì bản giải trình phải có chữ kí xác nhận của Chủ tịch hội đồng, tập thể hướng dẫn.

 
6.2

Sau khi sửa chữa xong, NCS nộp quyển cho 3 thư viện:

- Thư viện Quốc gia Việt Nam : 31 phố Tràng Thi, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

- Thư viện Trường Đại học Sư phạm TP HCM: 280 An Dương Vương, Phường 04, Quận 5, TP HCM

- Thư viện Khoa học Tổng hợp TP.HCM: 69 Lý Tự Trọng, phường Bến Thành, TP.HCM

Hồ sơ gửi cho 3 thư viện: 

+ Quyển luận án đã sửa chữa đóng kèm chung các loại văn bản sau:

- Quyết định thành lập Hội đồng cấp Trường

- 7 bản nhận xét của các thành viên HĐ

- Biên bản buổi bảo vệ (có mộc đỏ của Trường)

- Quyết nghị hội đồng (có mộc đỏ của Trường)

- Bản giải trình sửa chữa (nếu có) (file mẫu giải trình)

+ Quyển tóm tắt luận án (tiếng Việt)

+ CD có nội dung luận án và tóm tắt luận án (file word và file pdf bao gồm cả trang bìa)

Hồ sơ gửi cho thư viện Khoa học Tổng hợp:

+ Quyển luận án đã sửa chữa.

+ Tóm tắt luận án (tiếng Việt)

+ CD có nội dung luận án và tóm tắt luận án (file word, bao gồm cả trang bìa)

Khi nộp xong hồ sơ cho các thư viện, NCS gửi 3 biên nhận của 3 thư viện trên về cho Phòng SĐH.