Menu

Danh sách dự thi, phòng thi kết thúc học phần Triết học, K32

Xem file tại đây.

Lưu ý: Danh sách có 2 sheet dành cho khối ngành tự nhiên và khối ngành xã hội.