Menu

Lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường-Năm 2021

 

Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường bằng hình thức trực tuyến cho
Nghiên cứu sinh: Trần Nguyên Lập
Khóa học: 2015- 2019
Tên đề tài luận án: Quản lý đội ngũ giáo viên mầm non khu vực miền Trung theo chuẩn nghề nghiệp
Chuyên ngành: Quản lý giáo dục
Mã số: 62 14 01 14
Người hướng dẫn: PGS.TS. Trần Thị Hương, PGS.TS. Phan Minh Tiến
Thời gian: 13h30, thứ năm, ngày 30/12/2021
Quý vị quan tâm tham dự vui lòng theo dõi thông tin thường xuyên cập nhật trên địa chỉ website Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh: https://hcmue.edu.vn.
Trân trọng.

Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường bằng hình thức trực tuyến cho
Nghiên cứu sinh: Bành Thị Hằng Tâm
Khóa học: 2015 - 2019
Tên đề tài luận án: Quá trình hình thành và phát triển hệ thống giao thông ở Nam kỳ (1862-1945)
Chuyên ngành: Lịch sử Việt Nam
Mã số: 62 22 03 13
Người hướng dẫn: PGS.TS. Ngô Minh Oanh, TS. Lê Hữu Phước
Thời gian: 13h30, thứ ba, ngày 21/12/2021
Quý vị quan tâm tham dự vui lòng theo dõi thông tin thường xuyên cập nhật trên địa chỉ website Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh: https://hcmue.edu.vn.
Trân trọng.

Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường bằng hình thức trực tuyến cho
Nghiên cứu sinh: Nguyễn Thanh Sơn
Khóa học: 2012 - 2016
Tên đề tài luận án: Quản lý hoạt động học tập của sinh viên tại các trường đại học ngoài công lập phía Nam
Chuyên ngành: Quản lý giáo dục
Mã số: 62 14 01 14
Người hướng dẫn: GS.TS. Đoàn Văn Điều, TS. Võ Thị Bích Hạnh
Thời gian: Thứ tư, 13h30 ngày 15/12/2021
Quý vị quan tâm tham dự vui lòng theo dõi thông tin thường xuyên cập nhật trên địa chỉ website Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh:
https://hcmue.edu.vn.


Trân trọng.Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường bằng hình thức trực tuyến cho
Nghiên cứu sinh: Nguyễn Văn Định
Khóa học: 2013 - 2017
Tên đề tài luận án: Quản lý hoạt động học tập của học sinh ở các trường trung học

phổ thông vùng Đồng bằng sông Cửu Long

Chuyên ngành: Quản lý Giáo dục
Mã số: 62 14 01 14
Người hướng dẫn: TS. Võ Văn Nam và PGS.TS. Nguyễn Văn Đệ
Thời gian: 13h30, thứ năm, ngày 02/12/2021
Quý vị quan tâm tham dự vui lòng theo dõi thông tin thường xuyên cập nhật trên địa
chỉ website Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh: https://hcmue.edu.vn.
Trân trọng.

Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường bằng hình thức trực tuyến cho
Nghiên cứu sinh: Phạm Văn Phương
Khóa học: 2015 - 2019
Tên đề tài luận án: Lực lượng vũ trang giáo phái ở Nam Bộ (1945-1957)
Chuyên ngành: Lịch sử Việt Nam
Mã số: 62 22 03 13
Người hướng dẫn: PGS.TS. Hồ Sơn Đài
Thời gian: 13h30, thứ tư, ngày 01/12/2021
Quý vị quan tâm tham dự vui lòng theo dõi thông tin thường xuyên cập nhật trên địa
chỉ website Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh: https://hcmue.edu.vn.
Trân trọng.

 

Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường bằng hình thức trực tuyến cho
Nghiên cứu sinh: Nguyễn Văn Thương
Khóa học: 2014 - 2018
Tên đề tài luận án: Đặc điểm giai thoại Việt Nam
Chuyên ngành: Văn học Việt Nam
Mã số: 62 22 01 21
Người hướng dẫn: TS. Hồ Quốc Hùng, TS. Trần Minh Hường
Thời gian: 13h30, thứ ba, ngày 30/11/2021
Quý vị quan tâm tham dự vui lòng theo dõi thông tin thường xuyên cập nhật trên địa
chỉ website Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh: https://hcmue.edu.vn.
Trân trọng.

Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức buổi bảo vệ luận án tiến sĩ
cấp Trường bằng hình thức trực tuyến cho
Nghiên cứu sinh: Nguyễn Thị Mỹ Duyên
Khóa học: 2015 - 2019
Tên đề tài luận án: Một số kết quả về mặt f-cực tiểu trong các không gian tích
Chuyên ngành: Hình học và tôpô
Mã số: 62 46 01 05
Người hướng dẫn: PGS.TS. Đoàn Thế Hiếu, TS. Nguyễn Hà Thanh
Thời gian: 13h30, thứ sáu, ngày 26/11/2021
Quý vị quan tâm tham dự vui lòng theo dõi thông tin thường xuyên cập nhật trên địa
chỉ website Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh: https://hcmue.edu.vn.
Trân trọng.

Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức buổi bảo vệ luận án tiến sĩ
cấp Trường bằng hình thức trực tuyến cho
Nghiên cứu sinh: Lê Viết Minh Triết
Khóa học: 2013 - 2017
Tên đề tài luận án: Dạy học khám phá Hình học 10 với sự hỗ trợ của phần mềm

động GeoGebra

Chuyên ngành: Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Toán
Mã số: 62 14 01 11
Người hướng dẫn: GS.TS. Nguyễn Phú Lộc
Thời gian: 13h30, thứ năm, ngày 25/11/2021
Quý vị quan tâm tham dự vui lòng theo dõi thông tin thường xuyên cập nhật trên địa
chỉ website Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh: https://hcmue.edu.vn.
Trân trọng.

Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức buổi bảo vệ luận án tiến sĩ
cấp Trường bằng hình thức trực tuyến cho
Nghiên cứu sinh: Vương Vĩnh Phát
Khóa học: 2015- 2019
Tên đề tài luận án: Phát triển năng lực giao tiếp toán học của học sinh bằng hình
thức tranh luận khoa học trong dạy học giải tích ở trung học phổ
thông

Chuyên ngành: Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Toán
Mã số: 62 14 01 11
Người hướng dẫn: PGS.TS. Lê Thái Bảo Thiên Trung

GS.TS. Nguyễn Phú Lộc
Thời gian: 13h30, thứ ba, ngày 23/11/2021
Quý vị quan tâm tham dự vui lòng theo dõi thông tin thường xuyên cập nhật trên địa
chỉ website Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh: https://hcmue.edu.vn.
Trân trọng.

Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường bằng hình thức trực tuyến cho

Nghiên cứu sinh:                  Lâm Thị Thúy Phượng        

Khóa học:                              2016- 2020

Tên đề tài luận án:                Phát triển du lịch biển – đảo tỉnh Phú Yên

Chuyên ngành:                      Địa lý học

Mã số:                                    62 31 05 01

Người hướng dẫn:                TS. Trương Văn Tuấn, PGS.TS. Phạm Xuân Hậu

Thời gian:                              Thứ tư, 13h30 ngày 17/11/2021

Quý vị quan tâm tham dự vui lòng theo dõi thông tin thường xuyên cập nhật trên địa chỉ website Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh: https://hcmue.edu.vn.

   Trân trọng.

 
 
Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường bằng hình thức trực tuyến cho
Nghiên cứu sinh: Dương Tô Quốc Thái
Khóa học: 2015 - 2019
Tên đề tài luận án: Ngân hàng Đông Dương trong quá trình thực dân hóa của Pháp ở Việt Nam (1875-1954)

Chuyên ngành: Lịch sử Việt Nam
Mã số: 62 22 03 13
Người hướng dẫn: PGS.TS. Hà Minh Hồng
Thời gian: Thứ sáu, 08h00 ngày 29/10/2021
Quý vị quan tâm tham dự vui lòng theo dõi thông tin thường xuyên cập nhật trên
địa chỉ website Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh:
https://hcmue.edu.vn.
Trân trọng.
 

Nghiên cứu sinh: Hoàng Thị Nga
Khóa học: 2012 - 2016
Tên đề tài luận án: Quản lý đánh giá năng lực chuyên môn giáo viên dạy học sinh khiếm thị cấp tiểu học
Chuyên ngành: Quản lý giáo dục
Mã số: 62 14 01 14
Người hướng dẫn: PGS.TS. Lê Thị Minh Hà, PGS.TS. Bùi Ngọc Oánh
Thời gian: Thứ ba, 8h00 ngày 12/10/2021
Địa điểm: Phòng C.506, lầu 5, dãy nhà C, Đại học Sư phạm Tp. HCM,
280 An Dương Vương, Quận 5, Tp. HCM.
Quý vị quan tâm tham dự vui lòng theo dõi thông tin thường xuyên cập nhật trên địa chỉ website Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh: https://hcmue.edu.vn.
Trân trọng.

 

Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường cho

Nghiên cứu sinh: Phạm Thị Thúy Hằng

Khóa học: 2016 - 2020

Tên đề tài luận án: Quản lý hoạt động sở hữu trí tuệ ở các trường đại học khu vực miền Trung Việt Nam

Chuyên ngành: Quản lý Giáo dục

Mã số: 62 14 01 14

Người hướng dẫn: PGS.TS. Trần Thị Hương, PGS.TS. Phan Minh Tiến

Thời gian: Thứ sáu, 13h30 ngày 03/09/2021

Địa điểm: Phòng C.506, lầu 5, dãy nhà C, Đại học Sư phạm Tp. HCM,

280 An Dương Vương, Quận 5, Tp. HCM.

Quý vị quan tâm tham dự vui lòng theo dõi thông tin thường xuyên cập nhật trên địa chỉ website Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh: https://hcmue.edu.vn.

Trân trọng.

Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường cho

Nghiên cứu sinh: Guan Hong Wei (Quản Hồng Vỹ)

Khóa học: 2013- 2017

Tên đề tài luận án: Tính hiện đại trong thơ nữ Việt Nam và Trung Quốc nửa đầu thế kỷ XX

Chuyên ngành: Văn học Việt Nam

Mã số:62 22 01 21

Người hướng dẫn: PGS.TS. Đinh Phan Cẩm Vân, PGS.TS. Nguyễn Thành Thi

Thời gian: Thứ tư, 14h00 ngày 18/08/2021

Quý vị quan tâm tham dự vui lòng theo dõi thông tin thường xuyên cập nhật trên địa chỉ website Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh: https://hcmue.edu.vn.

Trân trọng.

 

Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường cho

Nghiên cứu sinh: Ngô Minh Đức

Khóa học: 2015 - 2019

Tên đề tài luận án: Dạy học khái niệm đạo hàm và tích phân theo quan điểm liên môn: trường hợp liên môn Toán - Vật lý

Chuyên ngành: Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Toán

Mã số: 62 14 01 11

Người hướng dẫn: PGS.TS. Lê Thị Hoài Châu

Thời gian: Thứ ba, 13h30 ngày 24/08/2021

Địa điểm: Phòng C.506, lầu 5, dãy nhà C, Đại học Sư phạm Tp. HCM,

280 An Dương Vương, Quận 5, Tp. HCM.

Quý vị quan tâm tham dự vui lòng theo dõi thông tin thường xuyên cập nhật trên địa chỉ website Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh: https://hcmue.edu.vn.

Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường cho

Nghiên cứu sinh: Lê Văn Quốc

Khóa học: 2012 - 2016

Tên đề tài luận án: Quản lý đào tạo theo học chế tín chỉ trong các trường đại học tư  thục ở miền Đông Nam Bộ

Chuyên ngành: Quản lý giáo dục

Mã số: 62 14 01 14

Người hướng dẫn: PGS.TS. Trần Thị Thu Mai, PGS.TS. Phạm Viết Vượng

Thời gian: Thứ tư, 8h00 ngày 01/09/2021

Địa điểm: Phòng C.506, lầu 5, dãy nhà C, Đại học Sư phạm Tp. HCM,

280 An Dương Vương, Quận 5, Tp. HCM.

Quý vị quan tâm tham dự vui lòng theo dõi thông tin thường xuyên cập nhật trên địa chỉ website Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh: https://hcmue.edu.vn.

Trân trọng.

Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh kính đề nghị Quý báo đăng tin bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường, với nội dung như sau:
Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường cho
Nghiên cứu sinh: Nguyễn Đức Tôn
Khóa học: 2016- 2020
Tên đề tài luận án: Nghiên cứu mức sống dân cư tỉnh Bình Định
Chuyên ngành: Địa lý học
Mã số: 62 31 05 01
Người hướng dẫn: GS.TS. Lê Thông, TS. Trương Văn Tuấn
Thời gian: Thứ sáu, 14h00 ngày 09/07/2021
Địa điểm: Phòng C.506, lầu 5, dãy nhà C, Đại học Sư phạm Tp. HCM,

280 An Dương Vương, Quận 5, Tp. HCM.

Quý vị quan tâm tham dự vui lòng theo dõi thông tin thường xuyên cập nhật trên địa
chỉ website Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh: https://hcmue.edu.vn.
Trân trọng.

Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường cho
Nghiên cứu sinh: Nguyễn Đình Cơ
Khóa học: 2014- 2018
Tên đề tài luận án: Quá trình khai phá vùng đất Nam Bộ thời chúa Nguyễn dưới tác
động của những yếu tố quốc tế
Chuyên ngành: Lịch sử Việt Nam
Mã số: 62 22 03 13
Người hướng dẫn: PGS.TS. Ngô Minh Oanh, PGS.TS. Trần Thị Mai
Thời gian: Thứ năm, 8h00 ngày 15/04/2021
Địa điểm: Phòng B.404, lầu 4, dãy nhà B, Đại học Sư phạm Tp.HCM, 280 An Dương
Vương, Quận 5, Tp.HCM.

Kính mời quý vị quan tâm tham dự.

 

Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường cho

Nghiên cứu sinh: Nguyễn Thị Hoài Phương

Khóa học: 2015- 2019

Tên đề tài luận án: Đô thị hóa tỉnh Bình Dương và ảnh hưởng của nó đến chuyển dịch cơ cấu sử dụng đất

Chuyên ngành: Địa lý học

Mã số: 62 31 05 01

Người hướng dẫn: TS. Phạm Thị Xuân Thọ, GS.TS. Nguyễn Viết Thịnh

Thời gian: Thứ sáu, 14h00 ngày 02/04/2021

Địa điểm: Phòng B.405, lầu 4, dãy nhà B, Đại học Sư phạm Tp.HCM, 280 An Dương Vương, Quận 5, Tp.HCM.

 

 

Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường cho

Nghiên cứu sinh:      Phạm Văn Hiển        

Khóa học:                  2014- 2018

Tên đề tài luận án:   Một số bài toán Cauchy chứa kì dị trong không gian Banach

Chuyên ngành:         Toán giải tích

Mã số:                        62 46 01 02

Người hướng dẫn:     PGS.TS. Nguyễn Bích Huy

Thời gian: Thứ sáu, 8h00 ngày 29/01/2021

Địa điểm: Phòng B.405, lầu 4, dãy nhà B, Đại học Sư phạm Tp.HCM, 280 An Dương Vương, Quận 5, Tp.HCM.

Kính mời quý vị quan tâm tham dự.