Thông báo kết quả họp Hội đồng Giáo sư cơ sở và Kế hoạch ứng viên báo cáo tổng quan và thẩm định ngoại ngữ

Kết quả họp Hội đồng Giáo sư cơ sở Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh năm 2020

 

 Kế hoạch ứng viên báo cáo tổng quan và thẩm định ngoại ngữ

 

Công văn 120 về đánh giá năng lực ngoại ngữ ứng viên