Thông tin Hội đồng Giáo sư cơ sở Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh năm 2021

1. Danh sách Hội đồng Giáo sư cơ sở:
 
2. Quyết định bổ nhiệm các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Thư ký Hội đồng Giáo sư cơ sở:
 
3. Kế hoạch làm việc Hội đồng Giáo sư cơ sở:
 
4. Lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2021: