Điều chỉnh kế hoạch làm việc Hội đồng Giáo sư cơ sở năm 2021

1. Điều chỉnh kế hoạch làm việc Hội đồng Giáo sư cơ sở năm 2021:
 
2. Danh sách Hội đồng Giáo sư cơ sở:
 
3. Quyết định bổ nhiệm các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Thư ký Hội đồng Giáo sư cơ sở:
 
4. Danh sách ứng viên đăng ký xét công nhận đạt chuẩn chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2021: