Thông tin và Kế hoạch làm việc Hội đồng Giáo sư cơ sở năm 2022

1. Quyết định thành lập Hội đồng Giáo sư cơ sở năm 2022:
 
2. Quyết định bổ nhiệm các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Thư ký Hội đồng Giáo sư cơ sở năm 2022:
 
3. Kế hoạch làm việc Hội đồng Giáo sư cơ sở năm 2022:
 
4. Danh sách ứng viên đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2022: