Thông báo Về việc đánh giá năng lực ngoại ngữ các ứng viên PGS tại Hội đồng Giáo sư cơ sở năm 2022