Công văn số 25/HĐGSNN - Xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2023

1. CV số 25/HĐGSNN - Xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2023:
 
2. CV số 82/HĐGSNN - Thông báo bổ sung, cập nhật Phục lục II, Quyết định số 37/2018/QĐ-TTg:
 
3. Quyết định số 37/2018/QĐ-TTg: PDF
 
4. Các biểu mẫu:
1. Bản đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Mẫu 1-PL II 2023
2. Bản xác nhận thực hiện nhiệm vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học của giảng viên Mẫu 2-PL II 2023
3. Báo cáo khoa học tổng quan Mẫu 3-PL II 2023
4. Hồ sơ đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn Mẫu 4-PL II 2023
5A. Phiếu thẩm định hồ sơ đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư/ Phó giáo sư (Hội đồng Giáo sư cơ sở) Mẫu 5A-PL II 2023
5B. Phiếu thẩm định hồ sơ đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư/ Phó giáo sư (Hội đồng Giáo sư cơ sở - chuyên ngành KH An ninh, KH Quân sự) Mẫu 5B-PL II 2023
6A. Phiếu thẩm định hồ sơ đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư/ Phó giáo sư (Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành) Mẫu 6A-PL II 2023
6B. Phiếu thẩm định hồ sơ đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư/ Phó giáo sư (Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành - chuyên ngành KH An ninh, KH Quân sự) Mẫu 6B-PL II 2023
7. Phiếu nhận xét, đánh giá ứng viên đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư/ Phó giáo sư Mẫu 7-PL II 2023
8A. Bản trích ngang các tiêu chuẩn chức danh (Hội đồng Giáo sư cơ sở) Mẫu 8A-PL II 2023
8B. Bản trích ngang các tiêu chuẩn chức danh (Hội đồng Giáo sư cơ sở - chuyên ngành KH An ninh, KH Quân sự) Mẫu 8B-PL II 2023
9A. Bản trích ngang các tiêu chuẩn chức danh (Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành) Mẫu 9A-PL II 2023
9B. Bản trích ngang các tiêu chuẩn chức danh (Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành - chuyên ngành KH An ninh, KH Quân sự) Mẫu 9B-PL II 2023
10. Biên bản họp bầu Chủ tịch, Phó chủ tịch, Thư ký Hội đồng Giáo sư cơ sở Mẫu 10-PL II 2023
11. Biên bản kiểm phiếu Mẫu 11-PL II 2023
12. Biên bản họp xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư/ Phó giáo sư Mẫu 12-PL II 2023
13. Biên bản họp xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư/ Phó giáo sư (lần 2) Mẫu 13-PL II 2023
14. Báo cáo kết quả xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó giáo sư Mẫu 14-PL II 2023
15. Bản đăng ký xét bổ nhiệm chức danh Mẫu 15-PL II 2023
16. Biên bản họp hội đồng xét bổ nhiệm chức danh Giáo sư, Phó giáo sư Mẫu 16-PL II 2023