Quyết định công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó giáo sư năm 2019

Quyết định công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó giáo sư năm 2019: PDF

 

+ GIÁO SƯ:

Giáo sư Huỳnh Văn Sơn

 

+ PHÓ GIÁO SƯ:

Phó Giáo sư Đinh Thị Hạnh

Phó Giáo sư Phạm Thị Lệ Hằng