Phê duyệt danh mục đề tài/nhiệm vụ KH&CN đặt hàng, trọng điểm cấp Trường để đưa ra tuyển chọn thực hiện năm 2024 (Đợt 1)

 

Quyết định 397: Phê duyệt danh mục đề tài/nhiệm vụ KH&CN đặt hàng, trọng điểm cấp Trường để đưa ra tuyển chọn thực hiện năm 2024 (Đợt 1)

Danh mục đề tài/nhiệm vụ KH&CN đặt hàng, trọng điểm cấp Trường để đưa ra tuyển chọn thực hiện năm 2024 (Đợt 1)