Hướng dẫn đánh giá tình hình thực hiện hoạt động khoa học và công nghệ 5 năm 2016-2020, xây dựng khung kế hoạch khoa học và công nghệ 5 năm 2021-2025 và kế hoạch KH&CN năm 2021

Thực hiện Công văn số 1142/BGDĐT-KHCNMT ngày 31/3/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn đánh giá tình hình thực hiện hoạt động KH&CN 5 năm 2016-2020, xây dựng khung kế hoạch KH&CN 5 năm 2021-2025 và kế hoạch KH&CN năm 2021, Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh ban hành công văn số 100/ĐHSP-KHCN&MT-TCKH ngày 9/4/2020 hướng dẫn, phân công các đơn vị triển khai thực hiện các nội dung của kế hoạch trên.
 
Một số lưu ý về phân công nhiệm vụ, thời gian, tiến độ:
1. Đánh giá tình hình thực hiện hoạt động KH&CN 5 năm giai đoạn 2016-2020
  - Hạn cuối các đơn vị gửi báo cáo về email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. trước: 16h00 thứ Hai ngày 08/6/2020 .
2. Đề xuất Khung kế hoạch KH&CN 5 năm giai đoạn 2021-2025
  - Hạn cuối các đơn vị gửi báo cáo về email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. trước: 16h00 thứ Hai ngày 08/6/2020. 
3. Xây dựng kế hoạch KH&CN cấp quốc gia, cấp bộ năm 2021
  - Hạn cuối các đơn vị gửi báo cáo về email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. trước: 16h00 thứ Tư ngày 22/4/2020.
 

Các biểu mẫu kèm theo: