Báo cáo Thực hiện chính sách đổi mới giáo dục của Việt Nam: Phát triển giáo viên và lãnh đạo nhà trường

Dự án nghiên cứu “Nâng cao năng lực của các trường học Việt Nam trong việc thực hiện cải cách cơ bản và toàn diện: Thiết kế và thí điểm các hoạt động can thiệp thông qua sự phát triển chuyên môn” do Đại học Glasgow chủ trì, với sự hợp tác của Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh và bốn trường đại học và cao đẳng Việt Nam và VNIES (Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam) đã điều tra thực trạng việc thực hiện đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục Việt Nam bắt đầu từ Nghị quyết số 29-NQ/TW Ban chấp hành Trung ương Đảng Hội nghị Trung ương 8 khóa XI năm 2013. Xin giới thiệu Báo cáo tóm tắt chính sách của dự án nghiên cứu. [Tải về]