Menu

Lịch công tác

Tháng trước Ngày trước Ngày tiếp theo Tháng tiếp theo
Theo năm Theo tháng Theo tuần Hôm nay Tìm kiếm Đến tháng

 
Tập huấn chuyên đề “Những đổi mới trong dạy học theo định hướng phát triển năng lực trong môn Tự nhiên - Xã hội ở tiểu học theo chương trình giáo dục phổ thông mới”

Thứ hai 15 Tháng 7 2019, 08:00

Tập huấn chuyên đề “Những đổi mới trong dạy học theo định hướng phát triển năng lực trong môn Tự nhiên - Xã hội ở tiểu học theo chương trình giáo dục phổ thông mới”

Địa điểm 

Phòng A508

Thành phần tham dự 

Giảng viên Khoa GDTH và những người tham gia bồi dưỡng chuyên đề.