Menu

Lịch công tác

Tháng trước Ngày trước Ngày tiếp theo Tháng tiếp theo
Theo năm Theo tháng Theo tuần Hôm nay Tìm kiếm Đến tháng

 
Kiểm tra tài chính Công đoàn Trường 06 tháng đầu năm 2019

Thứ hai 15 Tháng 7 2019, 09:00

Kiểm tra tài chính Công đoàn Trường 06 tháng đầu năm 2019 

Địa điểm 

Văn phòng Công đoàn

Thành phần tham dự 

Chủ tịch Công đoàn Trường,

Trưởng Ban Tài chính, Ủy ban Kiểm tra.