Menu

Lịch công tác

Tháng trước Ngày trước Ngày tiếp theo Tháng tiếp theo
Theo năm Theo tháng Theo tuần Hôm nay Tìm kiếm Đến tháng

 
Họp Hội đồng xét công nhận giá trị chuyển đổi kết quả học tập và khối lượng kiến thức, kỹ năng trong chương trình học nghiệp vụ sư phạm

Thứ tư 05 Tháng 5 2021, 08:00

Họp Hội đồng xét công nhận giá trị chuyển đổi kết quả  học tập và khối lượng kiến thức, kỹ năng trong chương trình học nghiệp vụ sư phạm

Địa điểm 

Phòng C207

Thành phần tham dự 

Theo Quyết định số 832, 833/QĐ-ĐHSP ngày 22/4/2021.