Menu

Lịch công tác

Tháng trước Ngày trước Ngày tiếp theo Tháng tiếp theo
Theo năm Theo tháng Theo tuần Hôm nay Tìm kiếm Đến tháng

 
Họp Ban phát triển tài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm

Thứ tư 05 Tháng 5 2021, 09:00

Họp Ban phát triển tài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm

Địa điểm 

Phòng A509

Thành phần tham dự 

Theo Quyết định số 834, 835/QĐ-ĐHSP ngày 22/4/2021.