Menu

Lịch công tác

Tháng trước Ngày trước Ngày tiếp theo Tháng tiếp theo
Theo năm Theo tháng Theo tuần Hôm nay Tìm kiếm Đến tháng

 
Họp Ban Thường vụ Đảng ủy

Thứ tư 05 Tháng 5 2021, 14:00

Họp Ban Thường vụ Đảng ủy

Địa điểm 

Phòng C207

Thành phần tham dự 

Ban Thường vụ Đảng ủy, Văn phòng Đảng ủy.