Menu

Lịch công tác

Tháng trước Ngày trước Ngày tiếp theo Tháng tiếp theo
Theo năm Theo tháng Theo tuần Hôm nay Tìm kiếm Đến tháng

 
Họp với Tổ chức AUN - QA

Thứ ba 11 Tháng 5 2021, 09:00

Họp với Tổ chức AUN - QA

Địa điểm 

Phòng C207

Trưởng các khoa: Vật lý, Hóa học, Giáo dục Tiểu học, Tâm lý học; Phòng KT&ĐBCL, Phòng HTQT, Phòng CNTT, Nhóm ZMT, Nhóm phiên dịch.