Menu

Lịch công tác

Tháng trước Ngày trước Ngày tiếp theo Tháng tiếp theo
Theo năm Theo tháng Theo tuần Hôm nay Tìm kiếm Đến tháng

 
Tổng duyệt livestream cơ sở vật chất đánh giá AUN

Thứ tư 12 Tháng 5 2021, 08:00

Tổng duyệt livestream cơ sở vật chất đánh giá AUN

Địa điểm 

Phòng C207

Thành phần tham dự 

Phó Hiệu trưởng Nguyễn Ngọc Trung;

Trưởng các khoa: Vật lý, Hóa học, Giáo dục Tiểu học, Tâm lý học; Phòng KT&ĐBCL, Phòng HTQT, Phòng CNTT, Nhóm ZMT, Nhóm phiên dịch.