Menu

Lịch công tác

Tháng trước Ngày trước Ngày tiếp theo Tháng tiếp theo
Theo năm Theo tháng Theo tuần Hôm nay Tìm kiếm Đến tháng

 
Tập huấn cài đặt sử dụng VssID - Bảo hiểm xã hội số

Thứ tư 12 Tháng 5 2021, 13:00

Tập huấn cài đặt sử dụng VssID - Bảo hiểm xã hội số     

Địa điểm 

Phòng A509

Thành phần tham dự 

Phòng CTCT&HSSV, Lớp trưởng các Khóa 43, 44, 45 và 46.