Menu

Lịch công tác

Tháng trước Ngày trước Ngày tiếp theo Tháng tiếp theo
Theo năm Theo tháng Theo tuần Hôm nay Tìm kiếm Đến tháng

 
Họp hội đồng tuyển chọn Bộ 2022 nhóm ngành Khoa học Tự nhiên Công nghệ

Thứ hai 10 Tháng 5 2021, 13:30

Họp hội đồng tuyển chọn Bộ 2022 nhóm ngành Khoa học Tự nhiên Công nghệ

Địa điểm 

Phòng B405

Thành phần tham dự 

Theo Quyết định số 946/QĐ-ĐHSP ngày 05/5/2021.