Menu

Lịch công tác

Tháng trước Ngày trước Ngày tiếp theo Tháng tiếp theo
Theo năm Theo tháng Theo tuần Hôm nay Tìm kiếm Đến tháng

 
Họp hội đồng tuyển chọn Bộ 2022 nhóm ngành Khoa học Giáo dục Xã hội

Thứ ba 11 Tháng 5 2021, 08:00

Họp hội đồng tuyển chọn Bộ 2022 nhóm ngành Khoa học Giáo dục Xã hội

Địa điểm 

Phòng C501

Thành phần tham dự 

Theo Quyết định số 958/QĐ-ĐHSP ngày 06/5/2021.