Menu

Lịch công tác

Tháng trước Ngày trước Ngày tiếp theo Tháng tiếp theo
Theo năm Theo tháng Theo tuần Hôm nay Tìm kiếm Đến tháng

 
Họp hội đồng nghiệm thu đề tài cấp Trường của Viện Nghiên cứu Giáo dục (cả ngày)

Thứ tư 12 Tháng 5 2021, 07:30

Họp hội đồng nghiệm thu đề tài cấp Trường của Viện Nghiên cứu Giáo dục (cả ngày)

Địa điểm 

Phòng B405

Thành phần tham dự 

Theo Quyết định số 441, 442/QĐ-ĐHSP ngày 12/3/2021 và Quyết định số 760, 761, 762/QĐ-ĐHSP ngày 15/4/2021.