Menu

Lịch công tác

Tháng trước Ngày trước Ngày tiếp theo Tháng tiếp theo
Theo năm Theo tháng Theo tuần Hôm nay Tìm kiếm Đến tháng

 
Họp Tổ biên soạn tài liệu hướng dẫn sử dụng một số phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá trong xây dựng đề cương học phần của chương trình đào tạo chính quy trình độ đại học

Thứ năm 13 Tháng 5 2021, 08:00

Họp Tổ biên soạn tài liệu hướng dẫn sử dụng một số phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá trong xây dựng đề cương học phần của chương trình đào tạo chính quy trình độ đại học

Địa điểm 

Phòng B405

Thành phần tham dự 

Thành viên Tổ biên soạn tài liệu (theo Quyết định số 411/QĐ-ĐHSP ngày 10/03/2021).