Menu

Lịch công tác

Tháng trước Ngày trước Ngày tiếp theo Tháng tiếp theo
Theo năm Theo tháng Theo tuần Hôm nay Tìm kiếm Đến tháng

 
Tổ chức kì thi Đánh giá năng lực sử dụng Công nghệ thông tin

Chủ nhật 16 Tháng 5 2021, 13:00

Tổ chức kì thi Đánh giá năng lực sử dụng Công nghệ thông tin

Địa điểm 

Dãy H

Thành phần tham dự 

Theo Quyết định số 965/QĐ-ĐHSP ngày 07/05/2021.