Menu

Lịch công tác

Tháng trước Ngày trước Ngày tiếp theo Tháng tiếp theo
Theo năm Theo tháng Theo tuần Hôm nay Tìm kiếm Đến tháng

 
Khảo sát cơ sở vật chất cấp chương trình

Thứ tư 19 Tháng 5 2021, 08:30

Khảo sát cơ sở vật chất cấp chương trình

Địa điểm 

Khoa Hóa học Khoa Vật lý Khoa Tâm lý học

Thành phần tham dự 

Khoa Hóa học, Khoa Vật lý, Khoa Tâm lý học, Phòng CNTT và các nhân sự được phân công.