Menu

Lịch công tác

Tháng trước Ngày trước Ngày tiếp theo Tháng tiếp theo
Theo năm Theo tháng Theo tuần Hôm nay Tìm kiếm Đến tháng

 
Họp rà soát cơ sở vật chất phục vụ đào tạo ngành Giáo dục Quốc phòng

Thứ năm 20 Tháng 5 2021, 08:00

Họp rà soát cơ sở vật chất phục vụ đào tạo ngành Giáo dục Quốc phòng

Địa điểm 

Phòng C501

Thành phần tham dự 

Hiệu trưởng, Phòng TC-HC, Phòng KH-TC, Phòng QTTB, Phòng Đào tạo, BCN Khoa Giáo dục Quốc phòng, Giám đốc KTX.