Menu

Lịch công tác

Tháng trước Ngày trước Ngày tiếp theo Tháng tiếp theo
Theo năm Theo tháng Theo tuần Hôm nay Tìm kiếm Đến tháng

 
Họp triển khai phần mềm rà soát đạo văn

Thứ năm 20 Tháng 5 2021, 13:30

Họp triển khai phần mềm rà soát đạo văn

Địa điểm 

Phòng C207

Thành phần tham dự 

Hiệu trưởng, Phòng CNTT, Phòng KH-TC, Phòng SĐH, Phòng KHCN&MT-TCKH, Thư viện Phòng Đào tạo.