Menu

Lịch công tác

Tháng trước Ngày trước Ngày tiếp theo Tháng tiếp theo
Theo năm Theo tháng Theo tuần Hôm nay Tìm kiếm Đến tháng

 
Đoàn đánh giá ngoài trình bày báo cáo sơ lược kết quả khảo sát và Bế mạc đợt đánh giá 4 chương trình đào tạo

Thứ sáu 21 Tháng 5 2021, 08:00

Đoàn đánh giá ngoài trình bày báo cáo sơ lược kết quả khảo sát và Bế mạc đợt đánh giá 4 chương trình đào tạo

Địa điểm 

Phòng A509

Thành phần tham dự 

Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng Nguyễn Ngọc Trung, Thư mời.