Menu

Lịch công tác

Tháng trước Ngày trước Ngày tiếp theo Tháng tiếp theo
Theo năm Theo tháng Theo tuần Hôm nay Tìm kiếm Đến tháng

 
Toạ đàm góp ý dự thảo giáo trình “Sinh học tế bào”

Thứ hai 24 Tháng 5 2021, 08:00

Toạ đàm góp ý dự thảo giáo trình “Sinh học tế bào”

Địa điểm 

Phòng C207

Thành phần tham dự 

Ban Chủ nhiệm Khoa, Hội đồng Khoa Sinh học, Bộ môn Sinh thái - Sinh lí - Thực vật - Phương pháp dạy học.