Menu

Lịch công tác

Tháng trước Ngày trước Ngày tiếp theo Tháng tiếp theo
Theo năm Theo tháng Theo tuần Hôm nay Tìm kiếm Đến tháng

 
Hội ý Ban Giám hiệu

Thứ hai 24 Tháng 5 2021, 09:00

Hội ý Ban Giám hiệu

Địa điểm 

Phòng A508

Thành phần tham dự 

Ban Giám hiệu, Phòng TC-HC cử người ghi biên bản.