Menu

Lịch công tác

Tháng trước Ngày trước Ngày tiếp theo Tháng tiếp theo
Theo năm Theo tháng Theo tuần Hôm nay Tìm kiếm Đến tháng

 
Họp Ban Tổ chức Hội nghị Sinh viên nghiên cứu khoa học năm học 2020 - 2021

Thứ hai 24 Tháng 5 2021, 14:00

Họp Ban Tổ chức Hội nghị Sinh viên nghiên cứu khoa học năm học 2020 - 2021

Địa điểm 

Phòng A508

Thành phần tham dự 

Ban Tổ chức (theo Quyết định số 1018/QĐ-ĐHSP ngày 18/5/2021).