Menu

Lịch công tác

Tháng trước Ngày trước Ngày tiếp theo Tháng tiếp theo
Theo năm Theo tháng Theo tuần Hôm nay Tìm kiếm Đến tháng

 
Họp triển khai hoàn chỉnh đề án thành lập phân hiệu tại Long An

Thứ hai 24 Tháng 5 2021, 14:00

Họp triển khai hoàn chỉnh đề án thành lập phân hiệu tại Long An

Địa điểm 

Phòng C207

Thành phần tham dự 

Hiệu trưởng và Thành viên Tổ công tác (theo Quyết định số 1020/QĐ-ĐHSP ngày 18/5/2021).