Menu

Lịch công tác

Tháng trước Ngày trước Ngày tiếp theo Tháng tiếp theo
Theo năm Theo tháng Theo tuần Hôm nay Tìm kiếm Đến tháng

 
Họp Hội đồng đền bù chi phí đào tạo

Thứ ba 25 Tháng 5 2021, 14:30

Họp Hội đồng đền bù chi phí đào tạo

Địa điểm 

Phòng C207

Thành phần tham dự 

Theo Quyết định số 3480/QĐ-ĐHSP ngày 15/12/2020.