Menu

Lịch công tác

Tháng trước Ngày trước Ngày tiếp theo Tháng tiếp theo
Theo năm Theo tháng Theo tuần Hôm nay Tìm kiếm Đến tháng

 
Họp với Trường Đại học Odisee, Bỉ về việc hợp tác thực hiện dự án nghiên cứu chung

Thứ tư 26 Tháng 5 2021, 14:00

Họp với Trường Đại học Odisee, Bỉ về việc hợp tác thực hiện dự án nghiên cứu chung

Địa điểm 

Phòng C207

Thành phần tham dự 

Phòng Hợp tác Quốc tế, Khoa Giáo dục Tiểu học.