Menu

Lịch công tác

Tháng trước Ngày trước Ngày tiếp theo Tháng tiếp theo
Theo năm Theo tháng Theo tuần Hôm nay Tìm kiếm Đến tháng

 
Họp Hội đồng tư vấn xác định danh mục đề tài/nhiệm vụ KH&CN cấp Trường năm 2021, nhóm ngành Khoa học Xã hội và Giáo dục

Thứ sáu 28 Tháng 5 2021, 08:30

Họp Hội đồng tư vấn xác định danh mục đề tài/nhiệm vụ KH&CN cấp Trường năm 2021, nhóm ngành Khoa học  Xã hội và Giáo dục

Địa điểm 

Phòng B404

Thành phần tham dự 

Thành viên Hội đồng (theo Quyết định số 1000/QĐ-ĐHSP ngày 14/5/2021).