Menu

Lịch công tác

Tháng trước Ngày trước Ngày tiếp theo Tháng tiếp theo
Theo năm Theo tháng Theo tuần Hôm nay Tìm kiếm Đến tháng

 
Làm việc với Đoàn kiểm toán độc lập từ ngày 27/5/2021 đến ngày 29/5/2021

Thứ năm 27 Tháng 5 2021, 08:30
Đến Thứ bảy 29 Tháng 5 2021

Làm việc với Đoàn kiểm toán độc lập từ ngày 27/5/2021 đến ngày 29/5/2021

Địa điểm 

Phòng A508

Thành phần tham dự 

Ban Quản lý Chương trình ETEP, Văn phòng ETEP.