Menu

Lịch công tác

Tháng trước Ngày trước Ngày tiếp theo Tháng tiếp theo
Theo năm Theo tháng Theo tuần Hôm nay Tìm kiếm Đến tháng

 
Họp triển khai công tác rà soát giữa chu kỳ kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục

Thứ tư 23 Tháng 6 2021, 08:00

Họp triển khai công tác rà soát giữa chu kỳ kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục

Địa điểm 

Họp trực tuyến

Thành phần tham dự 

Phó Hiệu trưởng Nguyễn Ngọc Trung, Ban Thư ký (theo Quyết định số 1088/QĐ-ĐHSP ngày 28/5/2020).