Menu

Lịch công tác

Tháng trước Ngày trước Ngày tiếp theo Tháng tiếp theo
Theo năm Theo tháng Theo tuần Hôm nay Tìm kiếm Đến tháng

 
Họp triển khai thử nghiệm phần mềm E-office

Thứ ba 18 Tháng 6 2019, 09:00

Họp triển khai thử nghiệm phần mềm E-office

Địa điểm 

Phòng A508

Thành phần tham dự 

Trưởng phòng và 01 chuyên viên phụ trách văn thư của các phòng chức năng.